Kategorie
Prelegenci

dr inż. Krzysztof Gawęcki

Wiceprezes Zarządu Top Farms Sp. z o.o.

Absolwent Technikum Rolniczego w Głubczycach i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył liczne kursy branżowe: Kurs Liderów Biznesów na Uniwersytecie Plymauth w Anglii, Agribusiness Seminar organizowany przez Harvard Business School, oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W Grupie Top Farms jest odpowiedzialny za inicjowanie kierunków rozwoju poprzez realizację strategii w poszczególnych spółkach, oraz za nadzór nad inwestycjami strategicznymi Grupy.

Kategorie
Prelegenci

dr Maciej Andrzejewski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Transport, specjalista w zakresie ekologii w transporcie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończone studia podyplomowe „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” oraz ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów B+R+I (wdrożenia, w tym nagrodzone). Uczestnik prac m.in. w ramach Programów: GOSPOSTRATEG, LIDER, INNOTABOR, INITECH, INNOTECH (ścieżki In-Tech i Hi-Tech).

Czynny ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (STEP, Innovation Coach). Członek Komitetu Transportu PAN, Unii Wielkopolan, SAE International, Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Komisji Energetyki Transportu Metropolii Poznańskiej, Kapituły Nagrody im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego, Ekspert Komisji Technicznej Izby Kolei ds. kabiny maszynisty, Ekspert PCA ds. interoperacyjności systemu kolei w UE, Ekspert Komisji Europejskiej.

Kategorie
Prelegenci

prof. Teofil Jesionowski

Profesor Teofil Jesionowski jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej nieprzerwanie od 1995 roku, przechodząc od tego czasu po dzień dzisiejszy wszystkie szczeble kariery naukowej. Dnia 18 kwietnia 2013 roku z uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna a dnia 5 grudnia 2019 roku nominację na członka korespondenta PAN.

Obecnie prof. Jesionowski jest rektorem Politechniki Poznańskiej (kadencja 2020-2024), przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) (kadencja 2020-2024), członkiem Prezydium KRASP (aktualnie), członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (kadencje 2016-2020 i 2020-2024), członkiem Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP (kadencja 2020-2024) oraz członkiem Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (kadencja 2020-2024).

Prof. Teofil Jesionowski był promotorem w 22 przewodach doktorskich, a 5 jego byłych doktorantów/magistrantów uzyskało najwyższy stopień naukowy. Jest ekspertem NCN, NCBiR oraz F.R.S.-FNRS Belgia; NWO Holandia i DFG Niemcy. Dorobek naukowy prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego, czł. koresp. PAN, stanowi ponad 440 publikacji naukowych indeksowanych przez Thomson Reuters JCR, 45 patentów (w tym 2 międzynarodowe) oraz 8 wdrożonych technologii. Opublikował swoje rezultaty m.in. w tak prestiżowych czasopismach jak: Science Advances, Advanced Functional Materials, Biotechnology Advances, Nano Research, czy Advances in Colloid and Interface Science. Jego indeks Hirscha wynosi 49, a cytowania przekraczają 11 tys. (wg bazy SCOPUS). Dodatkowo jest współautorem 21 rozdziałów w monografiach, w tym 15 anglojęzycznych. Profesor Jesionowski był lub aktualnie jest kierownikiem 12 oraz głównym wykonawcą 8 projektów oraz grantów badawczych, rozwojowych, celowych oraz europejskich, przyznawanych przez różne agendy, w tym KBN, NCN, NCBiR oraz MNiSW. Główne obszary badawcze prof. Jesionowskiego i jego zespołu stanowią: projektowanie, charakterystyka i zastosowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, w tym układów hybrydowych; synteza inspirowana biomineralizacją i ekstremalna biomimetyka; biokompozyty i biomateriały; układy pigmentowe; funkcjonalne napełniacze i kompozyty polimerowe; immobilizacja enzymów; unieszkodliwianie uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń w wyniku zastosowania procesów adsorpcji, foto- i biokatalizy; chemia koloidów i modyfikacja powierzchni; biosensory i nanomedycyna.

Kategorie
Prelegenci

prof. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Jest profesorem socjologii i magistrem ekonomii, wykładowcą akademickim, w latach 2005-2011 przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, od 2014 r. – przewodniczącym Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 roku uzyskał tytuł magistra w zakresie ekonomii. Odbył studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 1997 roku. W 2008 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1997-2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1998 roku (obecnie na urlopie bezpłatnym).

W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” (m.in. w Komisji Interwencji i Mediacji Regionu „Mazowsze”). Od lat 80. aktywny w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. W 1997 r. kandydował do Sejmu w ramach Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych z listy UW. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W 2009 roku została powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w skład Narodowej Rady Rozwoju i został członkiem Zespołu Koordynacyjnego tego gremium. W roku 2011 za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2010 roku współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, od 2015 r. jest członkiem PiS, a od 2016 r. – członkiem Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Pełni też funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Od listopada 2015 r. jest Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz – od listopada 2017 r. – Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Od 6 października 2020 r. do 26 października 2021 r. pełnił funkcję Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.